Downtown St. Paul (Minnesota) through the Smith Avenue High Bridge (photo taken Aug 2011).

Downtown St. Paul, Minnesota

Downtown St. Paul, Minnesota